Personuppgifter

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som behandlas är bland annat men inte uteslutande namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer. Personuppgifterna behandlas bland annat för att Svensk Borätt ska kunna fullgöra avtal mellan dig och Svensk Borätt, eller avtal mellan dig och annan part där Svensk Borätt agerar ombud, konsult eller förvaltare för. Svensk Borätt använder sig inte av automatiserat beslutsfattande.

Hur länge behandlar vi uppgifterna?
Svensk Borätt lagrar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Svensk Borätt genom därför regelbundna gallringar av lagrade personuppgifter och raderar de uppgifter som inte längre behövs. Från detta finns dock undantag. Svensk Borätt kan komma att lagra personuppgifter till vilka det inte finns något direktavtalsförhållande mellan Svensk Borätt och den personuppgifterna berör. Sådana tillfällen kan exempelvis vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse såsom bokföringsskyldighet, rapportering till Skatteverket, information till domstol eller liknande.

Särskilt känsliga personuppgifter
Svensk Borätt behandlar inte uppgifter som kan anses särskilt känsliga enligt dataskyddsförordningen såsom uppgifter om etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös övertygelse eller uppgifter om en persons hälsa eller sexuella läggning. Svensk Borätt vidtar vid varje tidpunkt lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den registrerades uppgifter från att spridas till obehörig eller på annat sätt. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än som är nödvändigt. Svensk Borätt följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer för incidentrapportering, för det fall någon personuppgift skulle komma i orätta händer.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Den registrerade är alltid välkommen att begära information vilka uppgifter som lagras och för vilket ändamål de lagras. Den registrerade har också rätt att utan dröjsmål få sina uppgifter rättade om dessa skulle vara felaktiga. Den registrerade har också rätt att få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt begränsade. Detta gäller dock endast om Svensk Borätt inte har behov av uppgifterna och har en laglig grund för behandlingen.

Var sker behandligen och till vem ska uppgifterna delas?
Svensk Borätt kommer att behandla uppgifterna i Sverige. Personuppgifterna kommer inte att överföras till annat land inom EU/EES eller land utanför EU/EES. Svensk Borätt kommer inte att sälja personuppgifter till tredje man. Svensk Borätt kan dock i syfte att fullgöra avtal med den registrerade eller annan rättslig förpliktelse, vidarebefordra vissa personuppgifter till samarbetspartner såsom bostadsrättsförening, hyresvärd, bank eller försäkringsbolag, eller för att göra nödvändiga kontroller såsom folkbokföring och taxerad inkomst. Svensk Borätt vill också upplysa om att den registrerade kan lämna klagomål gällande Svensk Borätt hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Några frågor? Kontakta oss gärna
För det fall du önskar uppgifter om vilka personuppgifter Svensk Borätt har om dig, rätta dina uppgifter eller frågor om raderade uppgifter är du alltid välkommen att mejla till oss på info@svenskboratt.se.