Kugghjul

Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen ska varje år hålla en föreningsstämma. Det är här respektive medlem har möjlighet att göra sin röst hörd.

Hur ska man då som styrelse lägga upp arbetet inför föreningsstämman? Styrelsen bör i god tid fundera över vilka externa personer de vill ska närvara på stämman. Många föreningar väljer att ta in en extern ordförande för att leda stämman. Det kan också vara önskvärt att den ekonomiska förvaltaren närvarar och redovisar årsredovisningen. I vissa fall kan det även vara bra att ha med föreningens revisor vid stämman. Det är därför lämpligt att i god tid stämma av möjliga dagar med de externa personer ni önskar ska delta samt möjlighet att hyra eventuell lokal. Tänk på att det är många föreningar som har stämmor under april och maj.

När styrelsen beslutat sig för ett lämpligt datum ska kallelse skrivas och skickas ut. I föreningens stadgar framgår både när och hur kallelsen ska delas ut. Innan kallelsen skickas ut måste man dock fundera på om det är någon punkt som ska vara med utöver standardpunkterna, det kanske är någon fråga som ska lyftas till stämman eller någon stadgeändring som behöver genomföras. Har föreningen en valberedning är det lämpligt att även ta in deras förslag i så god tid att det kan bifogas till kallelsen. Det kan också ha kommit in motioner från medlemmarna. Om det inkommit motioner ska dessa med i kallelsen och lämpligen också ett yttrande till varje motion från styrelsen.

Det är lämpligt att innan stämman besluta vem som ska föreslås som ordförande och som protokollförare.

Det är en hel del att tänka på för styrelsen. Vi på Svensk Borätt hjälper gärna till med både ordförandeskap och protokoll.