FAQ

Här är de vanligaste frågorna vi får.

Vad är en bostadsrättsförening?

Svensk Borätt:
En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening vars syfte är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. En bostadsrättsförening ska vara registrerad. Föreningen måste bestå av minst tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. Medlemmarna har inflytande genom att närvara och rösta på föreningsstämman. Föreningen måste anta stadgar och namn, samt utse en styrelse och ha minst en revisor.

Vad är en ekonomisk plan?

Svensk Borätt:
Innan bostadsrätter upplåts måste bostadsrättsföreningen upprätta en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen är en ekonomisk och teknisk beskrivning som möjliggör en bedömning av föreningens verksamhet. Exakt vad den ekonomiska planen ska innehålla kan man läsa om i Bostadsrättsförordningen 1-8 §§.

Vilken dag är den första på en nybildad bostadsrättsförenings räkenskapsår?

Svensk Borätt:

Första dag blir registreringsdagen.

Är en intresseanmälan vid bostadsrättsombildning bindande? Vi fick en enkät med tre alternativ att välja på: 1:"ja till ombildning, ja till köp",2: "ja till ombildning nej till köp" 3:"nej till både ombildning o köp". Har jag (vi) rätt att ändra oss vid köpstämman?

Svensk Borätt:

Ni har möjlighet att ändra er både till köpstämman och efter köpstämman. Att ni eventuellt röstar nej på köpstämman innebär alltså inte att ni inte får lov att därefter förvärva er bostadsrätt.

Det är naturligtvis viktigt för föreningens styrelse att få veta om det finns ett tillräckligt intresse bland de boende för att det ska vara meningsfullt att driva en ombildningsprocess. Samtidigt är det omöjligt att som boende fatta ett beslut om huruvida man ska köpa eller inte innan man har all information om pris, renoveringsbehov med mera.

Min dotter har ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Hon är dock ej mantalsskriven på adressen då den hyrs ut i andra hand till föräldrarna med fastighetsägarens godkännande. Intresse har startat för att bilda bostadsrättsförening. Kan hon utan att vara mantalsskriven ingå i styrelsen respektive köpa lägenheten?

Svensk Borätt:

Det finns inget som hindrar varken att din dotter ingår i styrelsen eller köper sin lägenhet. Hon äger dock inte rätt att rösta för ett förvärv av fastigheten vid köpstämman.

Hur räknas rösterna för de lägenheter som fastighetsägaren har rådighet över? Om fastigheten har 9 lgh varav 3 lgh är vakanta/uthyrda på korttidsavtal, vad gäller då? Behöver endast 3 av de 6 lgh med tillsvidareavtal rösta ja om fastighetsägaren själv vill ombilda. Då erhålls 6 av 9 ja. Eller är det endast rösterna från de sex lägenheterna med tillsvidareavtal som avgör. Dvs. att i sådant fall behöver 4 av 6 svara ja för ombildning.

Svensk Borätt:

Två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna ska biträda beslutet vid köpstämman. Om fastigheten består av nio lägenheter men tre är vakanta utgörs röstunderlaget av sex lägenheter. Av dessa måste då fyra rösta ja.

Vi försökte bilda en bostadsrättsförening men hela projektet gick i stöpet! Nu undrar vi om ni hjälper till ifall man vill köpa loss sin lägenhet (om det nu går)?

Svensk Borätt:

Sedan 2009 är det i Sverige möjligt att direkt äga sin lägenhet i ett flerfamiljshus, en ägarlägenhet. Det är dock fortfarande bara möjligt vid nyproduktion och i de fall man bygger om lägenheter som inte använts som bostad under de senaste åtta åren.

I ert fall är det nog därför bäst att på nytt försöka blåsa liv i bostadsrättsföreningen och gå den vägen.

Har man som bostadsrättsinnehavare rätt att sätta igen en av två dörröppningar till ett rum eller kan styrelsen hindra det?

Svensk Borätt:

Grundprincipen är att man som bostadsrättsinnehavare har rätt att göra de ändringar man önskar inne i den egna lägenheten.

Det finns i Bostadsrättslagen tre undantagsfall då det krävs styrelsens tillstånd för att få utföra ändringar inne i den egna lägenheten. Dessa är ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för exempelvis avlopp, värme och vatten samt ”annan väsentlig förändring av lägenheten”.

Vad betyder då annan väsentlig förändring? Det är exempelvis sådana förändringar som innebär att renoveringen inte tar hänsyn till lägenhetens karaktärsdrag eller dess kulturhistoriska värde. Om så är fallet i den nu aktuella frågan är omöjligt att veta utan att känna till fastigheten och lägenheten.

Dock är det så att föreningens styrelse ska ge sitt tillstånd om inte förändringen är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Att sätta igen en dörröppning torde det vara en förändring som styrelsen därför ska ge sitt godkännande till då den knappast kan innebära någon skada för föreningens del.

Hur många måste rösta ja på köpstämman för att det ska bli någon affär?

Svensk Borätt:

På köpstämman måste minst två tredjedelar av alla hyreskontrakt rösta ja. Det innebär att om någon inte kommer på köpstämman så räknas detta i praktiken som ett nej. Finns det exempelvis nio lägenheter så krävs det sex ja-röster på köpstämman oavsett hur många som faktiskt deltar.

Vad händer om jag inte kan komma på köpstämman?

Svensk Borätt:

Kan du inte själv närvara på köpstämman har du möjlighet att lämna en fullmakt till någon annan som då får rösta för dig. Vem som tillåts bära fullmakt framgår av föreningens stadgar.

Vem får rösta på köpstämman?

Svensk Borätt:

För att få rösta på köpstämman krävs att man är medlem i bostadsrättsföreningen, att man har ett hyreskontrakt direkt från hyresvärden samt att man om man är bostadshyresgäst är folkbokförd på fastigheten dagen för köpstämman.